Airport Hotel Māra privātuma politika

Kas MÄ“s esam?

SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu “Brauns”, reÄ£istrācijas numurs: 50003087101, juridiskā adrese: ''Brauni'', Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.

 JÅ«su privātums un uzticÄ«ba Mums ir svarÄ«ga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

MÅ«su mÄ“rÄ·is ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificÄ“tu indivÄ«du.

MÄ“s veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka JÅ«su personas dati pie Mums vienmÄ“r ir drošÄ«bā un lai JÅ«su personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spÄ“kā esošajiem datu aizsardzÄ«bas tiesÄ«bu aktiem, mÅ«su iekšÄ“jām kārtÄ«bām.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

MÄ“s esam apņēmušies aizsargāt JÅ«su personisko informāciju un ievÄ“rot konfidencialitāti visur, ko mÄ“s darām. ŠÄ« politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus MÄ“s varam iegÅ«t par jums, kā MÄ“s tos izmantosim, un sniegs informāciju par JÅ«su tiesÄ«bām un to, kā JÅ«s ar Mums varat sazināties.

Dažreiz mums ir jāmaina MÅ«su Privātuma politika. Šajā vietnÄ“ tiks publicÄ“tas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

 Kādu kategoriju personas datus MÄ“s ievācam un kādēļ?

 ViesnÄ«cas pakalpojumu sniegšana

MÄ“s apstrādājam JÅ«su personas datus, lai nodrošinātu Jums viesnÄ«cas pakalpojumus, tai skaitā naktsmÄ«tnes nodrošināšanu. Ja JÅ«s nesniegsiet nepieciešamos personas datus, JÅ«s nevarÄ“siet saņemt MÅ«su pakalpojumus. Mums ir saistoši likumos noteiktie viesnÄ«cu pienākumi, tai skaitā pienākums identificÄ“t savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt, vai JÅ«s esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām Mēs glabājam 1 gadu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonÄ«ba (jeb valstspiederÄ«ba))

- Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)

 - Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs un derÄ«guma termiņš)

 - Cita informācija, lai nodrošinātu viesnÄ«cas pakalpojumus (piemÄ“ram, automašÄ«nas reÄ£istrācijas numurs, ja izmantojat autostāvvietas pakalpojumu)

Pakalpojuma nodrošināšana

 - Elektroniskā pasta adrese

JÅ«su piekrišana

- Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecÄ«bas) dati

Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus

Izmantojot MÅ«su pakalpojumus, JÅ«s apliecināt, ka JÅ«su norādÄ«tie personas dati ir precÄ«zi un pareizi un ka JÅ«s esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. MÄ“s nevaram garantÄ“t pakalpojumu sniegšanu, Ja sniedzat neprecÄ«zus datus.

 VideonovÄ“rošana

MÄ“s veicam videonovÄ“rošanu un apstrādājam JÅ«su personas datus, kad JÅ«s atrodaties MÅ«su viesnÄ«cas teritorijā, gan JÅ«su personiskās, gan MÅ«su darbinieku, klientu un Ä«pašuma drošÄ«bas nolÅ«kos. VideonovÄ“rošanas ieraksti MÅ«su sistÄ“mās tiek glabāti lÄ«dz 7 dienām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese

MÅ«su darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselÄ«bas un dzÄ«vÄ«bas aizsardzÄ«ba

Reklāma/informatīvie materiāli

PÄ“c JÅ«su piekrišanas MÄ“s varam JÅ«s informÄ“jam par dažādiem MÅ«su un trešo personu jaunumiem un aktualitātÄ“m, kas tiek piegādāti kā reklāmas un informatÄ«vie materiāli.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

JÅ«su piekrišana

SÄ«kdatnes (Cookies)

SÄ«kdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas JÅ«su kā interneta lietotāja ierÄ«cÄ“ (datorā, planšetÄ“, mobilajā tālrunÄ« un tml.), apmeklÄ“jot MÅ«su interneta vietni. SÄ«kdatnes “atceras” JÅ«su pieredzi un pamatinformāciju un tādÄ“jādi uzlabo MÅ«su interneta vietnes lietošanas Ä“rtumu.

Izmantojot sÄ«kdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vÄ“stures dati, diagnosticÄ“tas problÄ“mas un trÅ«kumi vietnes darbÄ«bā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arÄ« tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnÄ«ga un Ä“rta izmantošana.

Ja JÅ«s nevÄ“laties atļaut izmantot sÄ«kdatnes, JÅ«s to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlÅ«kprogrammas uzstādÄ«jumus, tomÄ“r tādā gadÄ«jumā MÅ«su interneta vietnes lietošana var bÅ«t traucÄ“ta un apgrÅ«tināta. Saglabāto sÄ«kdatņu dzÄ“šana ir iespÄ“jama JÅ«su ierÄ«ces interneta pārlÅ«kprogrammas uzstādÄ«jumu sadaļā, dzÄ“šot saglabāto sÄ«kdatņu vÄ“sturi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika  

JÅ«su piekrišana (Interneta pārlÅ«kprogrammas konfigurācija)

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

JÅ«s

MÄ“s apkopojam JÅ«su sniegtos personas datus, kurus JÅ«s sniedzat Mums pirms MÅ«su pakalpojuma nodrošināšanas, kā arÄ« kad JÅ«s apmeklÄ“jat MÅ«su viesnÄ«cas teritoriju (videonovÄ“rošana) vai MÅ«su mājaslapu (sÄ«kdatnes), kā arÄ« Jums piesakoties reklāmas un informatÄ«vo materiālu saņemšanai.

Sadarbības partneri

Ja JÅ«s veiksiet MÅ«su pakalpojuma pasÅ«tÄ«šanu caur MÅ«su sadarbÄ«bas partneriem (piemÄ“ram, Booking.com, Expedia, tÅ«risma aÄ£entiem, operatoriem u.c.), no šiem sadarbÄ«bas partneriem mÄ“s iegÅ«sim datus, lai nodrošinātu MÅ«su pakalpojuma sniegšanu Jums.

Kam MÄ“s nododam JÅ«su personas datus?

- Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildÄ«tu savas saistÄ«bas pret Jums (piemÄ“ram, lai nodrošinātu naktsmÄ«tnes rezervāciju), MÄ“s nododam JÅ«su personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus. MÄ“s rÅ«pÄ«gi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzÄ“jus (personas datu apstrādātājus), kas MÅ«su vārdā un uzdevumā apstrādā JÅ«su personas datus. MÄ“s izvÄ“rtÄ“jam, vai ārpakalpojuma sniedzÄ“ji pielieto atbilstošus drošÄ«bas pasākumus, lai JÅ«su personas datu apstrāde notiktu atbilstoši MÅ«su uzdevumiem, norādÄ«jumiem, instrukcijām un likumu prasÄ«bām. Šie uzņēmumi nav tiesÄ«gi JÅ«su personas datus izmantot kādiem citiem mÄ“rÄ·iem.

TiesÄ«bu aizsardzÄ«bas iestādes, valsts un pašvaldÄ«bu iestādes

Lai pildÄ«tu likumu pienākumus, MÄ“s varam nodot JÅ«su personas datus tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas iestādÄ“m (piemÄ“ram, policijai), kā arÄ« valsts un pašvaldÄ«bu iestādÄ“m pÄ“c to pieprasÄ«juma. MÄ“s varam nodot JÅ«su personas datus arÄ« tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas iestādÄ“m (piemÄ“ram, tiesām), kā arÄ« valsts un pašvaldÄ«bu iestādÄ“m, lai aizstāvÄ“tu MÅ«su juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot juridiskas prasÄ«bas.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas SavienÄ«bas un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

MÄ“s vienmÄ“r cenšamies apstrādāt JÅ«su personas datus Eiropas SavienÄ«bas un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. JÅ«su personas dati netiek apstrādāti valstÄ«, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvÄ“lÄ“to pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildÄ«tu likuma pienākumu, noslÄ“gtu vai izpildÄ«tu lÄ«gumu, saskaņā ar JÅ«su piekrišanu vai arÄ« citos šauri definÄ“tos Ä«pašos gadÄ«jumos.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegÅ«tie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamÄ“r JÅ«s izmantojat MÅ«su pakalpojumus, vai arÄ« kamÄ“r JÅ«s neatsaucat savu piekrišanu, ja JÅ«su personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildÄ«tu likumu prasÄ«bas par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arÄ« lai aizsargātu MÅ«su likumÄ«gās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, MÄ“s drošÄ veidā izdzÄ“sÄ«sim JÅ«su personas datus vai padarÄ«sim tos nepieejamus (arhivÄ“šana), vai arÄ« neidentificÄ“jamus, lai tos vairs nevarÄ“tu sasaistÄ«t ar Jums.

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

MÄ“s nodrošinām, pastāvÄ«gi pārskatām un uzlabojam aizsardzÄ«bas pasākumus, lai aizsargātu JÅ«su personas datus no nesankcionÄ“tas piekļuves, nejaušas nozaudÄ“šanas, izpaušanas vai iznÄ«cināšanas. Lai to Ä«stenotu, MÄ“s pielietojam mÅ«sdienu tehnoloÄ£ijas, tehniskas un organizatoriskas prasÄ«bas, t.sk., izmantojot ugunsmÅ«rus, antivÄ«rusu programmas.

TomÄ“r, MÄ“s rekomendÄ“jam Jums ievÄ“rot vispārÄ“jos datora un interneta lietošanas drošÄ«bas noteikumus, kā arÄ« JÅ«su privāto datu (it Ä«paši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzÄ«bas un glabāšanas prasÄ«bas, un MÄ“s neuzņemsimies atbildÄ«bu par nesankcionÄ“tu piekļuvi JÅ«su personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis JÅ«su vainas vai nolaidÄ«bas dēļ.

Jūsu tiesības

NormatÄ«vais regulÄ“jums datu aizsardzÄ«bas jomā piešÄ·ir Jums vairākas tiesÄ«bas ietekmÄ“t JÅ«su personas datu apstrādi.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t apstiprinājumu no Mums, vai MÄ“s apstrādājam JÅ«su personas datus, un šÄdos gadÄ«jumos pieprasÄ«t piekļuvi personas datiem, ko MÄ“s apstrādājam par Jums, vai arÄ« izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzÄ“ta.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mÄ“s apstrādājam JÅ«su personas datus, pamatojoties uz JÅ«su piekrišanu, Jums ir tiesÄ«bas jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

- Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesÄ«bas iebilst pret personas datu apstrādi, ko veicam, pamatojoties uz MÅ«su likumÄ«gajām interesÄ“m. TomÄ“r MÄ“s turpināsim apstrādāt JÅ«su datus pat tad, ja bÅ«siet iebildis pret to, ja Mums bÅ«s pārliecinoši motivÄ“ti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai Ä«stenotu iepriekš minÄ“tās tiesÄ«bas, lÅ«dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- DzÄ“šana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t Mums dzÄ“st JÅ«su personas datus, tomÄ“r tas neattiecas uz gadÄ«jumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai Ä«stenotu iepriekš minÄ“tās tiesÄ«bas, lÅ«dzu, iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesÄ«bas ierobežot savu personas datu apstrādi. LÅ«dzu, ņemiet vÄ“rā, ka gadÄ«jumā, ja JÅ«s pieprasāt, lai JÅ«su datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmÄ“t JÅ«su iespÄ“jas saņemt MÅ«su pakalpojumus. Lai Ä«stenotu iepriekš minÄ“tās tiesÄ«bas, lÅ«dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesÄ«bas saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. ŠÄ«s tiesÄ«bas ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai lÄ«gumu, kā arÄ« ja apstrādāšana tiek veikta automatizÄ“ti. Lai Ä«stenotu iepriekš minÄ“tās tiesÄ«bas, lÅ«dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Datu pārziņa kontaktinformācija

SIA “Brauns”

Adrese: ''Brauni'', Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

E-pasts: hotel@hotelmara.lv

InformatÄ«vais tālrunis: +371 67702718, +371 26323500

Informācijai lūdzam zvanīt 67702718 vai rakstīt hotel@hotelmara.lv

JAUNUMI

Oficiālā Rīgas tūrisma mājaslapa: www.liveriga.com

Oficiālā Latvijas tūrisma mājaslapa: www.latvia.travel

Kā arī iesakām apmeklēt vietni Enjoyedbyme.com iedvesmai un padomiem, apceļojot dzimto Latviju.

Un atceraties, Jūs vienmēr esat laipni aicināti sazināties ar mūsu viesu uzņemšans nodaļas darbiniekiem,
lai noskaidrotu jebkuru radušos jautājumu. Mēs vienmēr esam atvērti un pieejami Jūsu ērtībai!

Sazinieties ar mums

Tel.: +371 67702718
Fakss: +371 67 702 708
E-pasts: hotel@hotelmara.lv

Privātuma politika

Vārds:


Telefons:
E-pasts:


Jūsu ziņa: